test

Kysymys 1:

 

A)jyu_yki_logot1

B)uki kielitutk logo EN vari

C)